دوشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۶
خانه / ازدواج / خوش اخلاقی مرد با زن
خوش اخلاقی مرد با زن

خوش اخلاقی مرد با زن

دنیا در مسیر معین و بر طبق نقشه منظمی می‌چرخد.حوادث‌روزگار با نظم و ترتیب مرموز یکی پس از دیگری خودنمایی میکند.وجودناچیز ما در این جهان پهناور به منزله ذره کوچکی است که هر لحظه به‌سویی حرکت و با ذرات دیگر در تصادم است.اداره جهان دست ما نیست و حوادث گیتی بر طبق میل ما واقع نمی‌شوند. بامداد که از منزل خارج‌میشوید تا دوباره برگردید ممکن است‌ با دهها ناملایم کوچک یا بزرگ برخورد نمایید.و در میدان زندگی و صحنه کسب و کار،که به میدان نبردبی‌شباهت نیست،با مشکلات فراوانی مواجه شوید.برای پیدا کردن تا کسی‌ لنگ شده‌اید،فلان کس به شما توهین نموده،مورد عیبجویی و سرزنش‌قرار گرفته‌اید،فلان کس در کسب و کار با شما رقابت کرده،رئیس ومافوقتان ایراد و بهانه‌جویی میکند.چک فلان آدم بد حساب برگشت‌خورده.معلوم نیست‌سفته فلان شخص وصول شود یا نه.طلبکار در وصول‌ مطالباتش پافشاری میکند.و دهها بلکه صدها از این قبیل حوادث کوچک‌و بزرگ که خواه ناخواه برای هر کسی اتفاق میافتد.

ممکن است از وجود ناملایمات چنان خشمگین و ناراحت‌شویدکه مانند بمب آتشزا هر لحظه در معرض انفجار باشید.به چرخ گردون ومردم متجاوز که زورتان نمی‌رسد،اما وقتی به خانه وارد میشوید میخواهیدقدرت نمایی کنید و انتقام چرخ و فلک و مردم کج رفتار را از زن و فرزند بی گناهتان گرفته بدینوسیله دق دلی خالی کنید.

 

گویا عزرائیل وارد خانه شده است.بچه‌ها مانند موش فرار میکنند،خدا نکند کوچکترین بهانه‌ای بدستش بیفتند.غذا شور یا بی‌نمک باشد،چای آماده و حاضر نباشد،یکی از بچه‌ها سر و صدا کند،وضع منزل نامرتب‌باشد،حرف ناپسندی از دهان همسرش بیرون بیاید،وا مصیبتا آقا همانندبمبی منفجر خواهد شد.به سر این داد میزند،به آن یکی دشنام میدهد، آن‌یکی را میزند،با این اوقات تلخی میکند.بدینوسیله محیط با صفای خانه راکه به منظور استراحت‌بدانجا پناه آورده بود به صورت جهنم سوزانی تبدیل خواهد ساخت.در آن دوزخ خود ساخته،هم خودش خواهد سوخت‌هم زن و فرزند بیگناهش.اگر بچه‌ها بتوانند از آن محیط رعب و وحشت‌فرار نموده در کوچه و خیابان سرگردان میشوند.و الا خدا خدا میکنند که‌مالک دوزخ زودتر از منزل خارج گردد تا از شرش خلاص شوند.

وضع رقت‌بار و سرنوشت‌شوم یک چنین خانواده‌ای بخوبی‌روشن است.همیشه دعوا و اوقات تلخی برپاست.آب خوش از گلویشان‌پایین نخواهد رفت.وضع منزل رضایت‌بخش نخواهد بود. زن از محیطمنزل و دیدن صورت عبوس شوهر بیزار خواهد بود.زنیکه همواره بابد اخلاقیهای شوهر مواجه باشد چگونه میتواند به زندگی دلگرم باشد و ازروی عشق و علاقه خانه‌داری و شوهرداری کند؟

از همه بدتر وضع دلخراش و سرنوشت‌خطرناک اطفالی است که‌در چنین محیط ناگواری پرورش می‌یابند.اوقات تلخیها و ناسازگاریهای‌دائمی پدر و مادر بدون تردید در روح حساس آنها اثر بدی خواهد گذاشت. غالبا افرادی تندخو،عصبانی مزاج،بد بین،کینه‌توز،متعدی،پژمرده تربیت‌خواهند شد.چون به محیط خانه و زندگی دلخوشی ندارند به ولگردی پناه‌میبرند.در نتیجه،ممکن است در دامهای گوناگون فساد که به وسیله شیادان‌اجتماع برای منحرف کردن اینگونه افراد نهاده شده گرفتار شوند و برای‌همیشه بدبخت گردند.حتی امکان دارد برای حل عقده‌های درونی خویش،دست‌به کارهای بسیار خطرناکی از قبیل قتل و جنایت و دزدی وخودکشی بزنند.

 

برای تایید مطلب میتوانید به پرونده‌های افراد تبه‌کار مخصوصااطفال مراجعه نمایید. آمار و نقل حوادثی که از اینگونه اطفال،هر روز در صفحات‌روزنامه‌ها و مجلات منعکس میشود بهترین گواه مطلب است.مسؤولیت‌همه این بدبختیها بر گردن سرپرست‌خانواده است که اعصاب خویش راکنترل نکرده در منزل بد اخلاق بوده است.در این دنیا آسایش و خوشی‌ندارد در سرای دیگر نیز بی‌کیفر نخواهد بود.

 

آقای عزیز!اداره جهان در اختیار ما نیست.تزاحمات،ناملایمات،مصیبات از لوازم لا ینفک این جهان هستند.هر کسی در مسیر زندگی باآنها خواه ناخواه برخورد خواهد نمود.باید برای پذیرش آنها آماده شد.

شخصیت انسان در این مواقع بظهور میرسد.باید بدون جزع و فزع با آنهامواجه شد و در صدد چاره بر آمد.انسان توانایی آنرا دارد که صدها مشکل‌بزرگ و کوچک را با آغوش باز بپذیرد و خم به ابرو نیاورد حوادث روزگار علت تامه ناراحتیها نیستند بلکه اعصاب ضعیف‌هستند که متاثر شده اسباب نگرانی و ناراحتی ما را فراهم میسازند.اگر برنفس خویشتن مسلط باشیم و اعصابمان را کنترل کنیم که در مقابل‌پیش آمدها متاثر نشوند ناراحتی و عصبانیت مفهومی ندارد. امر ناگواریکه برایت اتفاق افتاده یا از امور ضروری این جهان واز لوازم لا ینفک ماده و مادیات است که سعی و تدبیر ما در وجود و عدم‌آنها تاثیری ندارد یا از اموریست که سعی و تدبیر ما هم میتواند در آنها اثرداشته باشد.اگر از قسم اول باشد جزع و فزع و عصبانیت و تندخویی‌بدون شک سودی ندارد بلکه یک امر صد در صد غیر عقلائی است.زیرا دراینگونه موارد کاری از ما ساخته نیست.بخواهیم یا نخواهیم جهان ماده‌اینگونه لوازم را دارد.باید برای وقوع آنها آماده بود و با لب خندان استقبال نمود.و اگر از قسم دوم باشد باید با سعی و تدبیر در صدد چاره‌بر آمد.

از همه اینها گذشته،حوادث و ناملایمات روزگار و رفتار ناپسندمردم اسباب ناراحتی ترا فراهم ساخته‌اند زن و فرزندت چه تقصیری‌دارند؟

همسرت از صبح تا حال در خانه زحمت کشیده،غذا پخته،لباس‌شسته،خانه را تمیز و مرتب نموده،با بچه‌ها سر و کله زده،با بدن و اعصاب‌خسته در انتظار تو بوده که وقتی به منزل آمدی با اخلاق خوش و مهربانی‌دلش را گرم نموده خستگی اعصابش را برطرف سازی. فرزندانت نیز از بامداد تا حال در مدرسه مشغول بوده با اعصاب ومغز خویش کار کرده‌اند.یا در مغازه یا در کارگاه به کار اشتغال داشته‌اند.
اکنون خسته و ناتوان به منزل بازگشته در انتظار پدرشان هستند که باسخنان شیرین و اخلاق خوش و اظهار محبت‌خستگی اعصابشان را برطرف سازد و برای کار و کوشش تقویتشان کند. آری زن و فرزندانت‌با صدها امید و آرزو در انتظار تو بوده‌اند آیاسزاوار است‌با چهره عبوس و اخلاق تند و صورت در هم کشیده تو مواجه‌گردند؟!

انتظار داشتند تو فرشته رحمت‌باشی و با اخلاق خوش و چهره‌شکفته محیط خانه را نور باران کنی و با سخنان گرم و دلپذیرت اعصاب‌خسته آنان را آرامش دهی.نه اینکه با اخلاق تند و صورت در هم کشیده‌محیط خانه را تاریک گردانی و با عصبانیت و اوقات تلخی اعصاب خسته‌آنها را خسته‌تر سازی.آیا میدانی که تندیها و بد اخلاقیهای تو چه آثار بدی‌در روح و جسم آنها خواهد گذاشت که نتیجه‌اش دامنگیر تو خواهد شد؟به‌آنها رحم نمیکنی اقلا به خودت رحم کن.با این بد اخلاقیهای دائم،جسم واعصاب سالم برایت‌باقی میماند؟

با این وضع چگونه میتوانی به کسب و کار ادامه دهی و بر مشکلات‌زندگی و مصائب روزگار پیروز گردی؟چرا محل استراحت‌خودت و زن وفرزندت را به صورت زندان اختیاری تبدیل میسازی که نتیجه‌اش عائدخودت شود؟

آیا بهتر نیست وقتی میخواهی برای استراحت و تجدید نیرو به‌آسایشگاه خانه قدم بگذاری پیش خودت بیندیشی که تندخویی و بداخلاقی‌مشکل مرا حل نمیکند بلکه اعصابم را خسته‌تر خواهد نمود و چه بسا مشکلات تازه‌ای بوجود خواهد آورد

فعلا باید استراحت و تجدید نیرو کنم‌تا بتوانم با اعصاب راحت و فکر آزاد در صدد چاره بر آیم.آنگاه حوادث وگرفتاریهای زندگی را موقتا بدست فراموشی بسپاری و با چهره باز و لب‌خندان وارد منزل شوی.با سخنان گرم و محبتهای بی‌شائبه دل اهل خانه راشادمان گردانی.بگویید و بخندید.و تفریح و استراحت کنید.با خوشی ولذت غذا بخورید.و با اعصاب آسوده خواب و استراحت کنید.بدین‌وسیله هم زن و فرزندت به خانه و زندگی دلگرم شده برای کار و کوشش‌آماده میگردند هم خودت میتوانی با اعصاب سالم به کسب و کار ادامه دهی‌و بر مشکلات زندگی پیروز گردی.

درباره‌ی حسین صفوی

هدف اصلی سایت ، ارائه و بیان مطالب قرآن در رابطه با ازدواج موفق و ماندگار است . امیدوارم زندگی مشترک سر شار از عشقی را تجربه کنید.

حتما ببینید

آثار ازدواج دنیوی و آخروی

آثار ازدواج دنیوی و آخروی

آثار ازدواج به دو دسته کلی تقسیم می شوند ، آثار دنیوی ازدواج و آثار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *